210 72 11 907
Για ραντεβού μπορείτε να καλείτε
οποιαδήποτε ημέρα και ώρα.

Εγχείρηση ωτοσκλήρυνσης